Blake’s 7: Vila and Blake on Centero

“No noise – there’s a security robot”

Blake's 7: Vila and Blake on Centero

Blake’s 7: Vila and Blake on Centero